Quins són els impostos que paguen els no residents amb immobles a Espanya? I-VEO

Quins són els impostos que paguen els no residents amb immobles a Espanya? I-VEO

Els estrangers no residents o espanyols que resideixen a l'estranger han de pagar impostos pels immobles adquirits a Espanya. 

Per la renda obtinguda a Espanya els no residents tributen per l'Impost sobre la Renda de No Residents i també l'Impost sobre Béns Immobles i en alguns casos l'Impost sobre Patrimoni. Però el primer que caldrà aclarir és el concepte fiscal de residència.

 

  1. Residència fiscal a Espanya

 

Una persona física és considerada resident a Espanya quan: 

  • Que resideixi a Espanya 183 dies o més al llarg de l'any.
  • Que tingui el centre dels seus interessos vitals a Espanya.

En cas contrari, està considerat com a no resident quan NO es donin aquestes circumstàncies.

 

2. L'Impost sobre la Renda de No Residents

Les persones físiques i les entitats no residents seran contribuents de l'Impost sobre la Renda de No Residents (IRNR) si obtenen rendes a Espanya com la tinença, l'arrendament i/o la transmissió d'immobles de no residents:
 

A) Bé immoble d' ús propi

Si l' immoble situat en territori espanyol no està llogat s' ha de declarar per imputació de rendes. Es tracta d'un rendiment per mantenir un immoble buit. Agència Tributària considera que tot immoble que no sigui habitatge habitual permet obtenir una renda (un lloguer per ell) i per això s'imputa una renda per ser propietari d'un habitatge encara que estigui buit.

La renda a declarar serà el 2% del valor cadastral de l'immoble si aquest valor no ha estat revisat en els últims 10 anys (si no l'1,1%). 

El tipus de gravamen que s' aplica és el 24%. Per a residents de la Unió Europea, Noruega o Islàndia és el 19%.

Les rendes s' han de declarar en el model 210 durant tot l' any natural següent a l' exercici considerat.
 

B) Immoble arrendat

Però tractant-se de rendiments d' immobles arrendats o subarrendats no subjectes a retenció, podran agrupar-se per trimestre en un únic model 210 per cada immoble. 

 

La tributació de les rendes immobiliàries és molt diferent segons el país de residència:
 

i) Residents a la Unió Europea, Noruega i Islàndia

Dels rendiments íntegres es podran restar les despeses deduïbles. Són despeses que s' acrediti que estan directament relacionades amb els rendiments obtinguts a Espanya.

Als residents a la Unió Europea, Islàndia i Noruega se'ls aplica un tipus de gravamen del 19%.

ii) Residents fora de la Unió Europea, Islàndia o Noruega

Aquests contribuents no poden deduir cap tipus de despesa. I el tipus de gravamen que se'ls aplica és el 24%.

 

-> Les rendes es declararan en el model 210. Si surt a pagar, el termini de presentació i ingrés serà els 20 primers dies dels mesos següents al final del trimestre en relació a les rendes meritades en el trimestre natural anterior.


C) Transmissió d' immoble de no resident

Quan un no resident transmet un immoble situat a Espanya, el comprador està obligat a practicar una retenció del 3% del valor de la venda i ingressar-la en Agència Tributària en el termini d' 1 mes des de la data de la venda, utilitzant el model 211. Aquesta retenció es considera un pagament a compte de l'impost que ha de pagar el no resident pel guany (diferència entre el valor de transmissió i el d'adquisició) obtinguda en la transmissió.

 El tipus de gravamen és el 19%.

El comprador haurà de lliurar al venedor no resident un exemplar del model 211 perquè es pugui deduir la retenció suportada de la quota íntegra resultant. Si la quantitat retinguda és superior a la quota a ingressar, es podrà demanar la devolució de l' excés.

El termini per presentar el model 210 en el supòsit de venda d' immobles de no residents és de 3 mesos. 

 

-> Finalment és important saber que en l'Impost sobre la Renda de No Residents s'ha de presentar una declaració per cada tipus de renda i cada pagador.

 

  1. D) La doble imposició

Els residents en un país amb el qual Espanya tingui subscrit un conveni per evitar la doble imposició, caldrà estar al que s'hi disposi.

Normalment els convenis subscrits per Espanya consideren que les rendes de béns immobles poden sotmetre's a imposició en l'Estat de situació d'aquests. En cas de doble imposició, serà l' altre Estat el que l' haurà d' eliminar. Si desitja, els nostres advocats del grup I-VEO Synergy us consultaran els convenis  

 

  1. Impost sobre Béns Immobles

És un impost municipal que han de pagar els propietaris de béns immobles. Se li aplica un tipus de gravamen sobre el valor cadastral que estableix cada Ajuntament. S'emet anualment un rebut per efectuar el pagament de l'Impost sobre Béns Immobles, també denominat IBI. El termini de pagament varia a cada municipi. Més informació sobre l'IBI en un dels nostres articles al web de www.I-VEO.com

  

  1. Impost sobre el Patrimoni

Si els béns i drets dels quals siguin titulars en territori espanyol superen el mínim exempt de 700.000 euros, les persones físiques no residents estan subjectes a l' Impost sobre Patrimoni.

L' impost es merita el 31 de desembre de cada any. Es declara a través del model 714. El termini de presentació és el mateix que s' aplica als residents en la campanya de renda. Només han de declarar quan la quota resulti a ingressar o si el valor dels béns i drets és superior a 2 milions d' euros, encara que la quota resulti negativa.

 

Si desitja més informació sobre els impostos que paguen els no residents amb immobles a Espanya és amb plaer que els nostres agents I-VEO us informaran. 

I-VEO Synergy SC disposa també de col·laboradors fiscalistes que vos assessoren segons la seva situació personal.

(0) (0)