Reformar una casa. I-VEO t'explica.

Reformar una casa. I-VEO t'explica.

Abans de reformar una casa s' ha de tenir clar el pressupost que disposa i el tipus d' obra que es vol realitzar. De manera general, es fa la diferència entre un canvi estructural o un canvi superficial.

 

En el cas de reformes importants es necessitaria un arquitecte tècnic, els nostres arquitectes de l'equip I-VEO us poden assegurar que la reforma compleix amb la normativa vigent i assessorar-los del tipus de llicència que es necessita, això depenent de la magnitud de la reforma. Aquestes llicències d' obra es demanen a l' Ajuntament i depenent el tipus de reforma s' ha de presentar varia documentació. 

 

Els diferents tipus de permisos són: 

 

- L'acte comunicat: petites reparacions

- La Llicència d' obra menor: obres que no afectin l' estructura de l' habitatge.

- La Llicència d' obra major: permís per a obres que poden afectar l' estructura i que requereixi un projecte tècnic.

 

Quan no es demana permís d'obra a l'hora d'una reforma, l'ajuntament obre un expedient administratiu que pot portar a diverses sancions com la paralització de l'obra, una sanció econòmica i en casos extrems es pot arribar a enderrocar l'obra realitzada de manera il·legal.

 

Al permís s'afegeix normalment l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO). És un impost de caràcter potestatiu que correspon a l' ajuntament, imposable és la realització, dins del terme municipal, qualsevol construcció, instal.lació o obra, per a la qual s' exigeixi obtenir llicència d' obres o urbanística, normalment solen oscil·lar un 4% del total del pressupost de l' obra.-> DEDUCCIONS DE FINS AL 60% REFORMES HABITATGES

El pla de recuperació i resiliència presenta una sèrie de mesures fiscals per afavorir la realització d' actuacions de rehabilitació d' habitatge. La rehabilitació d'habitatges comptarà amb una deducció de fins al 60% en l'Impost de la Renda sobre les Persones Físiques (IRPF) si es contribueix a la millora de l'eficiència energètica de l'habitatge habitual. Les deduccions són les següents:

 

- 20% en realitzar determinades obres, redueixin, almenys, un 7% de la demanda de calefacció i refrigeració de l' habitatge.

- 40% als qui rebaixen en un 30% el consum d' energia primària no renovable, acreditable a través del certificat d' eficiència energètica.

- 60% per obres de rehabilitació que contribueixin a la millora de l' eficiència energètica d' edificis d' ús residencial, condicionades a una reducció del consum d' energia primària no renovable d' un 30% com a mínim o la millora de la qualificació energètica de l' edifici per obtenir una classe energètica A o B.

 

Per qualsevol dubte o aclariment els nostres experts I-VEO estan a la vostra disposició.

(0) (0)