Què fer després d'una compravenda d'un habitatge? I-VEO t'explica.

Què fer després d'una compravenda d'un habitatge? I-VEO t'explica.

Una vegada signada l' escriptura de compravenda davant notari, cal realitzar certs tràmits posteriors, com el pagament d' impostos, presentació del document en Registres Públics o la comunicació de canvi de titularitat a la finca.
 

  1. Impostos i despeses

Una persona resident a Espanya que posa a la venda el seu immoble, a un preu superior al que es va comprar, haurà de pagar l'IRPF. L' Agència Tributària considera que la venda d' un immoble suposa un guany patrimonial, i com a tal, ha de ser inclosa en la Declaració de la Renda. El percentatge d'IRPF a pagar depèn de la quantitat del guany patrimonial, el màxim que haurà de tributar serà el 23% que representa un guany de més de 50.000 €. 

Un altre dels impostos que cal pagar és la plusvàlua municipal, o Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. És un impost que s' ha d' abonar a l' Ajuntament on està inscrita la propietat. El percentatge depèn del valor del propi habitatge i es calcula en funció a la referència cadastral i al nombre d' anys que tingui l' habitatge. Com que és un impost municipal cada ajuntament fixa les seves pròpies quotes. Una sentència del tant del Tribunal Constitucional de juliol de 2018 com del Tribunal Suprem anul·la al contribuent el pagament d'aquest impost en cas d'una venda amb pèrdues, però deixava la porta oberta al seu cobrament quan es tracta de guanys.

 

D'altra banda el comprador té també una sèrie d'impostos a liquidar. Per realitzar el pagament disposes d' un màxim de 30 dies hàbils des de la data de les escriptures. Si es tracta d' un habitatge de nova construcció i es tracta de la primera venda que realitza el promotor, s' ha de pagar IVA. L'IVA actual per a la compra d'habitatges és del 10% de l'import de la compra, un habitatge de Protecció Oficial es tributa únicament amb un 4%.

Si l'habitatge és de segona venda s'aplicarà l'Impost de Transmissions Patrimonials, entre el 8% i el 10% (Segons les Comunitats) del preu de compra o valor fiscal que determini l'Agència Tributària per a aquesta localitat.

Finalment el comprador haurà de fer front a l' impost Actes Jurídics Documentats. El percentatge, entre el 0,4% fins al 0,75% de l'import, depèn també de l'import.

Finalment, depenent del cas concret pot ser que s' ha de fer càrrec d' altres pagaments, com el registre de la propietat, la gestoria, la taxació i altres despeses.

 

  1. Presentació del document en Registres Públics 

Un cop pagat l' impost, es presentarà la còpia en paper de l' escriptura en el Registre de la Propietat per a la seva inscripció. Ho pot tramitar la notària o es pot fer en persona. El comprador inscriurà el bé immoble al seu nom, i se li lliurarà la còpia de l' escriptura, amb els justificants d' haver-se pagat l' impost, i canvi de nom.

En el registre cal presentar els documents següents:
- Còpia autoritzada de l' escriptura pública.
- Justificant d' ingrés de l' impost corresponent.
- Últim rebut de l'IBI.
Amb tots aquests documents, el registre realitza les comprovacions necessàries i en un termini d' unes tres setmanes.

Els honoraris de la notaria els paga el comprador. Es tracta de l'escriptura de compravenda i si s'ha sol·licitat una hipoteca, cal pagar les dues escriptures, així com, abonar la taxació de l'habitatge.

 

  1. Canvi de titularitat

– Canviar al seu nom els subministraments, com aigua, llum, gas i altres que afectin l'habitatge. En el cas d' habitatge directe de promotor, assegurar-vos que lliura també els butlletins per a la contractació de l' aigua, llum i gas.

– Acudir al president o administrador de la comunitat de la propietat per identificar-se com a nou propietari, informar-te de la situació actual i facilitar-li un domicili per a qualsevol notificació.

– Guarda totes les escriptures, documents, el certificat d'Eficiència Energètica, factures, justificants i garanties originals referents a la teva compra, ja que pot necessitar-les si decideixes vendre-la.

- Comprovar la titularitat en el cadastre. Només hauràs d'estar pendent de rebre la carta de confirmació del canvi, en el teu habitatge habitual abans de 6 mesos.

(0) (0)